Love og vedægter

Love og vedtægter for Lokalhistorisk Forening

§1. Foreningens navn er ”LOKALHISTORISK FORENING FOR AABY SOGN” med hjemsted i
Aabybro

§2. Foreningens formål er at indsamle, registrere og arkivere skriftlig, fotografisk og andet
materiale af lokalhistorisk værdi samt at medvirke til udbredelse af kendskab til lokalsamfundets historie og udvikling.

§3. Midler til dette formål søges tilvejebragt ved medlemsbidraget samt tilskud fra offentlige og
private institutioner og foreninger.

§4. Som medlem kan optages personer, offentlige institutioner, foreninger og lignende.
Medlemsbidraget fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes kapital. Ved alle afstemninger vedrørende foreningens anliggender har foreningen og lignende kun èn stemme i lighed med enkeltpersoner.

§5. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer + 2 suppleanter, der vælges på den ordinære
generalforsamling.
Den første bestyrelse vælges for 2 år, derefter afgår hvert år henholdsvis 3 eller 4. Første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

§6. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er fremmødt til dens møder.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegner sig ved underskrift ved formanden eller ved dennes fravær næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.

§7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling
afholdes inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i den lokale avis eller på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssigt, mindst 14 dage før dens afholdelse med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det og samtidigt fremkommer med et dagsordensforslag. Indvarsling sker som angivet for den ordinære generalforsamling og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlig for overladt materiale samt for, at materialet deponeres forsvarligt i lokalhistorisk arkiv.

§8. Foreningen afholder mødevirksomhed og nedsætter arbejdsudvalg blandt sine medlemmer
på alle områder, hvor det er påkrævet af hensyn til foreningens virksomhed.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen – under EVENTUELT kan der ikke træffes bindende beslutninger. Alle beslutninger træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal, uanset de fremmødtes antal. Alle valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning (blanke stemmesedler tæller ikke med). Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt bestyrelsen eller 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger. Protokollen oplæses og underskrives af bestyrelsen.

§9. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§10. Vedtagelse af lovændring kan ske på en ordinær – eller en i denne anledning indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Der kræves ¾ af de fremmødte stemmer, før en lovændring er vedtaget.

§11. Beslutning om at ophæve foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt
generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede, og med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, træder de i §10 nævnte regler i kraft.

§12. I tilfælde af foreningens opløsning skal der af generalforsamlingen vælges et
likvidationsudvalg på 3 personer, der skal tage forhandling med Kommunens kulturudvalg med henblik på samlingens anbringelse.
Eventuelle midler i foreningen fordeles af udvalget til kulturelle formål i Aabybro.