Referat


Fra ordinær generalforsamling i foreningens lokaler
onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00
.

Fungerende formand Bjarne Thyrrestrup Nielsen bød velkommen.

Herefter kunne generalforsamlingen begynde.

 1. Til dirigent foreslog den fung. formand Christian Jensen som blev enstemmigt valgt.
  Christian Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt dels gennem den udsendte Bavnen, facebook og vores hjemmeside.
  Samtidig gjorde dirigenten opmærksom på at punktet omkring kontingentforhøjelse desværre ikke var på dagsordnen som punkt 8. Det gav ikke anledning til nogen bemærkninger fra forsamlingen. Herefter gav dirigenten ordet til den fung. formand.
 2. Fung. formand fortalte om forskellige aktiviteter i foreningens lokaler – besøg fra plejehjemmet, arrangementer om Munidorf og meget andet.
  På åbne mandage er vores lokaler godt besøgt.

Dirigenten sagde tak til fung. formand. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

 • Kasserer Kaj Haugaard oplæste regnskabet som gav et overskud på kr. 17.416,04 excl. regnskabet i fm. Munidorf.
  Regnskabet blev godkendt.
 • Bestyrelsen havde et ønske om at kunne udsende Bavnen elektronisk til fortrinsvis udenbys medlemmer eks. også medlemmer i nærområdet.
  Forslaget blev godkendt.
 • Til bestyrelsen genvalgtes Kaj Haugaard, Peter Mølgaard og Rise Ørtoft. På grund af frafald af et medlem i bestyrelsen først på året 2023, blev paragraf 5 i vedtægterne brugt og Peter Mølgaard var  således indkaldt  til bestyrelsen og derfor på valg til bestyrelsen i 2024.
 • 2 tidligere suppleanter valgte at takke nej til bestyrelsen hvorfor 2 nye suppleanter skulle vælges. Da kun 1 medlem har meldt sig, fik bestyrelsen fuldmagt til at vælge 1 mere.
 • Til nye revisorer valgtes Erling Andersen og Niels Christensen. Som suppleant valgtes Erik Ingerslev.
 • Bestyrelsen ønskede og forslog en kontingentforhøjelse i 2025 til kr. 75,- for enlige og kr. 125,- for husstand/ægtepar.
  Dette blev godkendt af forsamlingen.
 • Kirsten Dige spurgte kassereren om medlemstallet. Svaret var ca. 185 personer.
  Annelise Thorndahl efterlyste i 2023 nogle sognerådsprotokoller. Disse er endnu ikke fundet men bestyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet.

  Herefter var der ikke flere spørgsmål/kommentarer og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Fung. formand sagde tak til dirigenten for god styring af generalforsamlingen og bød herefter på kaffe/te og kringle leveret fra Dgi hallens cafeteria.

Efter kaffepausen fortalte lokalhistorisk konsulent i Jammerbugt kommune Aske Kristoffersen om Connect to Collect og Jammerbugts nutidsarkiv.

Herefter fortalte Peter Mølgaard om projektet Munidorf,  status og fremtidsudsigter.

Fung. formand sluttede generalforsamlingen og inviterede alle ind for at se arkivet hvilket rigtig mange tog imod. Der var stor ros til bestyrelsen for arangementet.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20,45 og ca. 40 medlemmer deltog.

Aabybro, den 22. Marts 2024.

_________________________________                       _____________________________
Fung. formand Bjarne Thyrrestrup Nielsen                           Dirigent Christian Jensen


_________________________________
          Sekretær Rise Ørtoft

_________________________
Rise Ørtoft