Referat


Fra ordinær generalforsamling i foreningens lokaler
onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00
.

Formand Svend Andersen bød velkommen hvorefter forsamlingen sang ”Nordjyllandssangen”.

Herefter kunne generalforsamlingen begynde:

 1. Til dirigent foreslog formanden Christian Jensen som blev enstemmigt vedtager.
  Christian Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt dels gennem Bavnen og dels på Facebook og vores hjemmeside – arkiv.dk
  Samtidig gjorde dirigenten opmærksom på, at punkt 8. Kontingentforhøjelse desværre var ”faldet ud” af dagsordenen. Det gav ikke nogen bemærkninger fra forsamlingen.
  Herefter gav dirigenten ordet til formanden.
 2. Formanden fortalte om ”småt og godt” i det forløbne år. Dertil havde forsamlingen ingen bemærkninger.
  Ved generalforsamlingen i 2022 efterlyste Anne-Lise Thorndahl historien omkring Øl-Johanne og dette spørgsmål gav formanden svar på i år. Formandens beretning vedhæftet.
  På dirigentens spørgsmål om bemærkninger var der ingen. Formandens beretning vedtaget. Herefter blev ordet overgivet til kassereren.
 3. Kassereren uddelte regnskabet. Sidste år blev der efterlyst et regnskab på skrift og dette ønske blev efterkommet i år. Kassereren læste regnskabet op og kunne konstatere, at selvom vi havde fået tilskud fra en del fonde, så var der et underskud på kr. 22.138,-. Et underskud der skyldtes udgifter til indretning af de nye lokaler. Beholdning i Sparekassen Danmark kr. 40.174,- og kontantbeholdning på kr. 185,-.
  Dirigenten spurgte om der var nogen kommentarer og det var der ikke, så regnskabet blev godkendt.
 4. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 5. Til bestyrelsen genvalgtes Ninna Prebensen, Bjarne Thyrrestrup Nielsen og Kirsten Nørgaard.
  Som ny til bestyrelsen valgtes Peter Tordrup Larsen.
 6. Som suppleanter blev Erna Mølgaard og Bent Grøn genvalgt.
 7. Som revisorer blev Birgit Pedersen og Anne Marie genvalgt.
 8. Forslag fra bestyrelsen: kontingent for ægtepar/husstand sættes op til kr. 100,- imod nu kr. 80,-. Kontingent for enlige kr. 50,- forbliver uændret. Dette vedtaget uden bemærkninger.
 9. Anne-Lise Thorndahl efterlyste nogle sognerådsprotokoller. Det har vi, og formanden vil finde ud af, hvad vi har i samlingen.
  Marie Albrektsen som var været medlem i 24 år dels som formand og næstformand blev udnævnt som æresmedlem og fik Diplom samt blomster overrakt af formanden med et tak for Maries store arbejde i foreningen. Her efter Marie Albrektsen takkede for udnævnelsen.

Herefter ikke flere spørgsmål/kommentarer hvorfor Dirigenten Christian Jensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden sagde tak til dirigenten og bød herefter forsamlingen på kaffe og brød leveret fra hallens cafeteria.

Efter kaffepausen blev der vist billeder og fortalt levende af Anne Kirstine Poulsen (95 år) og sønnen Steen Poulsen om lærer Sørensen, der var tilknyttet på Søndre og Nordre skoler samt nybyggeriet af Centralskolen på Kattedamsvej.
En ”fortælling” som forsamlingen fandt meget spændende og der var stor debat efterfølgende. Mange af deltagerne havde været elever hos lærer Sørensen.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.00. Der var ca. 40 deltagere.

Aabybro, den 16. marts 2023.

_________________________
Dirigent Christian Jensen

____________________________
Formand Svend Andersen

____________________________
Referent Rise Ørtoft